Miếng dán trắng răng Crest VN (57)


Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ 𝗽𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗩𝗡
✔𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟑-𝟔 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐮 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
✔️ 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 - Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐲̃ (Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐅𝐃𝐀 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟏)
✔️ 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
✔️ 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐔𝐒𝐀

☎️ 𝗭𝗮𝗹𝗼, 𝗶𝗺𝗲𝘀𝘀 : 𝟬𝟴𝟯𝟳 𝟲𝟲𝟲 𝟱𝟱𝟱
361 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗛𝗶𝗲̂̀𝗻 - 𝗣.𝟭𝟭- 𝗤.𝟭𝟬 - 𝗧𝗣𝗛𝗖𝗠
✉️ 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: 𝗠𝗶𝗲𝗻𝗴𝗱𝗮𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗿𝗮𝗻𝗴𝗰𝗿𝗲𝘀𝘁𝘁
𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗟𝘆́ 𝗠𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗱𝗮́𝗻 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗿𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝘀𝘁
57 sản phẩm
Trang 1/2