DiCloset (7)


𝑳𝒊𝒏𝒌 𝒔𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆: 𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆.𝒗𝒏/𝒅𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒕
𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 : 𝒅𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒕.𝒔𝒈
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌 : 𝑫𝒊 𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆𝒕
❌𝑯𝑰̀𝑵𝑯 𝑴𝑨̂̃𝑼 𝑪𝑯𝑼̣𝑷 𝑻𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑪𝑼̉𝑨 𝑺𝑯𝑶𝑷❌
𝗦𝗵𝗼𝗽 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝘁𝗵𝗲̉
• 𝟮𝟰𝟯/𝟭𝟰 𝗧𝗼̂ 𝗛𝗶𝗲̂́𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗣𝟭𝟯 𝗤𝟭𝟬
• 𝗠𝗼̛̉ 𝗰𝘂̛̉𝗮: 𝟭𝟬𝗵𝟯𝟬 - 𝟮𝟭𝗵 𝗵𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆